Photography: You. Kobayashi
"Shoyo Kyoto" Serialization on The Kyoto Shimbun

picture next

Kamo Tojitsu

1/10

"Other photos of Shoyo Kyoto"

Contents

E-mail: